V Preboldu smo se trudili, da bi ustvarili
boljšo življenjsko raven, uspešno delovanje
društev, visoko raven komunalne
opremljenosti, urejeno izobraževanje in
pravično socialno politiko.
Osnovna vrednota naše občine mora ostati solidarnost.
Samo občina, ki nikogar ne odriva in ne pušča za sabo tistih, ki so prispevali k njenemu razcvetu, gre lahko srečno naprej.

Tudi v naslednjem mandatu bomo nadaljevali delo:
- za sodobno in aktivno občino,
- za prijetno življenjsko okolje vseh občanov,
- za spoštljiv odnos do vseh ljudi,
- za dosledno in javno pregledno delo,
- za nova vlaganja, delovna mesta in razvoj.
                                                                                  Vinko Debelak
Z našim skupnim prizadevanjem in delom smo dosegli:
-oživitev delovnih mest na območju nekdanje Tekstilne tovarne Prebold,
-pridobitev novih tehnologij in delovnih mest v industrijski coni v Latkovi vasi,
-izvedbo celovitega kanalizacijskega omrežja,
-celostno obnovo vasi,
-ureditev Režajeve domačije s TIC-em, kmečke tržnice in Muzejske zbirke v Dolenji vasi,
-uspešno pridobivanje EU in SLO sredstev,
-izgradnjo širokopasovnega internetnega omrežja na območju belih lis,
-sprejem Strategije prostorskega razvoja občine in s tem omogočen hitrejši gospodarski razvoj,
-sofinanciranje dela z mladimi in sofinanciranje počitniških aktivnosti,
-posodobitev bazenskega kompleksa,
-obnovo in izgradnjo prizidka vrtca z otroškim igriščem in občinsko knjižnico,
-obnovo Zdravstvenega doma Prebold in dopolnitev dejavnosti zobozdravstva ter splošne medicine,
-dodeljevanje neprofitnih stanovanj, subvencioniranje najemnin in doplačila socialnovarstvenih storitev,
-zagotavljanje pogojev za delovanje kulturnih, športnih in ostalih društev,
-nabavo gasilske tehnike in opreme.
Ker imamo znanje in voljo se bomo zavzemali za:
-nadaljevanje razvoja gospodarstva in ohranjanje ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
-nadaljevanje obnove komunalnega in cestnega omrežja, izgradnjo krožišča v Latkovi vasi,
-razbremenitev prometa skozi Dolenjo vas z izgradnjo obvoznice do industrijske cone TT Prebold,
-zagotavljanje primerne poplavne varnosti s pridobitvijo EU sredstev,
-izboljšanje življenjskih pogojev v  hribovitem delu z ureditvijo cestne in komu-nalne infrastrukture na območju Matk, Marija Reke in Kaplje vasi,
-obnovo transportnega vodovoda Tabor-Braslovče-Prebold,
-izgradnjo vodovoda v višinskem predelu Matk (Golava) in Marija Reke,
-subvencioniranje malih čistilnih naprav,
-energetsko sanacijo osnovne šole,
-posodobitev igrišč pri osnovni šoli, notranje opreme in učil,
-pospešitev in ureditev neurejenih pročelij stanovanjskih in drugih objektov,
-obnovo  čakalnic  v Zdravstvenem  domu  Prebold  in  dopolnitev  dejavnosti pediatrije,
-trajno ureditev lastniškega razmerja Dvorane Prebold,
-ustanovitev mladinskega sveta in mladinskega centra,
-dograditev otroških igrišč po naseljih, fitnes na prostem (street workout) ,
-razširitev Režajeve domačije za potrebe samooskrbnih dejavnosti in širitve muzejske zbirke,
-ustanovitev Izobraževalnega, promocijskega, prodajnega in turističnega centra kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah višinskega območja občine Prebold v okviru Programa razvoja podeželja,
-oživitev športno-rekreacijskega območja Žvajga,
-spremembo Strategije prostorskega razvoja občine,
-odstranitev arhitektonskih ovir za hendikepirane,
-trajno posodabljanje gasilske in reševalne opreme.